26/11/14 - 23:04          
Kent Planlama Şube Müdürlüğü
Kent Planlama Şube Müdürü

F.İrem ELBEYLİ

İstanbul doğumlu.İlk, Orta ve Lise eğitimini Gaziantep Kolej Vakfı'nda tamamladıktan sonra 1984 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu.

1984-1986 yılları arasında Libya'da şehir plancısı olarak çalıştı.1986-1989 yılları arasında özel sektörde çalıştı.1989 yılından bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olup, evli ve 2 çocuk annesidir.
   


 Şube Müdürünün Görevleri

a)Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda kurum bünyesinde planlama faaliyetlerini yürütmek.
b)Planlamaya yönelik işlerin araştırma, inceleme ve onaylanmasına ilişkin görevlerin müdürlüğü
bünyesinde yasal mevzuata
c) uygun olarak eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
d)Plan yapım sürecinde; Halihazır haritalar temin etmek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş
almak. Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütleri temin etmek.
Koruma amaçlı imar planlarında tescilli veya önerilecek eski eserleri incelemek, fişlemek ve fotoğraf
çekimi ile ekoloji tespiti yapmak-yaptırmak.
e) Planlama faaliyetlerinde Bakanlıklar, Kamu kurum ve Kuruluşları ile İlçe Belediyeleri arasındaki
koordinasyonu
f) sağlamak.
g)Üst ölçekli plan çalışmalarına belediye adına katkı koymak.
h)1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli planlama çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
i) 1/25.000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taleplerini, imar planı değişikliklerine
yapılan itirazları ve İlçe
j) belediye meclislerince karara bağlanmış uygulama imar planı itirazlarını incelemek,
değerlendirmek ve Büyükşehir Meclisine sunmak, değişikliklere ilişkin alınan meclis kararlarının ve
eklerinin dağıtımını yapmak.
k)İlgili birim tarafından yapılan ulaşım Planlaması çalışmalarına Nazım İmar Planı karar
doğrultusunda görüş bildirmek.
l) Planlama çalışmalarına ilişkin İmar Komisyonuna bilgi ve teknik hizmet vermek.
m) Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ilişkin teknik rapor ve görüş hazırlamak ve hukuk
müşavirliğine iletmek.
n)Onanlı nazım ve uygulama imar planları hakkında tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek.
o)Alt ölçekli kentsel tasarım ve uygulama çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
p)Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
q)Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dokümanların tasnifi yapılarak
uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlamak,
r)İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Daire Başkanlığınca ve Belediye Başkanlık
Makamı?nca verilecek diğer
s) benzer görevleri yerine getirir.
t) Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine
getirmek,
u) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını
sağlamak,
v) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,
w) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, amirlerin
bulunmadığı olaylarda insiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,
x) Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek, bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,
y) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,
z) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki
Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,
aa) Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı
sorumludur.


Şube Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Adresİncilipınar mah. 4 Nolu Cadde Büyükşehir Belediyesi Binası Şehitkamil / Gaziantep
Telefon +90 342 211 12 00
Fax+90 342 211 12 53
E-postaimar@gantep.bel.tr


Online Sayısı : 25
Bugün Ziyaret : 2361
Toplam Ziyaret : 8186542